مهندسی رودخانه در پل سازی

مهندسی رودخانه در پل سازی,مهندسی رودخانه|50406391|isk

جانمایی و راستای قرارگیری پلها تعیین طول پلها تعیین ارتفاع پلها هدایت جریان علل اصلی خرابی بسیاری از پلها قبل از پایان عمرشان، عدم توجه به معیارهای هیدرولیکی در طراحی، و اجراو نگهداری از آنهاست. ظرفیت گذر سیلاب از پل پایداری بازه رودخانه در محل احداث پل هدایت جریان نیروهای هیدرو دینامیک جریان آبشستگی و فرسایش در اثر تنگ شدگی و یا ایجاد مانع عواملی هستند که در تعیین جانمایی طول ارتفاع و آرایش پایه و تکیه گاهها و مشخصات هندسی پایه...