نرم افزار سه بعدی وتعاملی آناتومی عضلات وماهیچه های بدن انسان(ویندوزی)

|50406592|isk

نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی عضلات وماهیچه های بدن انسان(ویندوزی) نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی عضلات وماهیچه های بدن انسان(ویندوزی): این نرم افزار به صورت سه بعدی وتعاملی، آناتومی عضلات وماهیچه های بدن انسان رانمایش می دهد .این نرم افزار ویژگیهای متنوعی برای آموزش عملکرد اجزای بدن دارد ازجمله: 1-نمایش بیش از600عضله و 200استخوان مدل سه بعدی تعاملی 2-نمایش بیش ازهزاراتصالات عضلانی واسکلت بدن انسان 3- نمایش نحوه عملکرد عضلات وجزئیات...